REGULAMIN

I. RODZAJE ZAJĘĆ

Oferujemy zajęcia w czterech trybach:
KURSY OKRESOWE odbywają się w układzie semestralnym (kursy zimowe oraz wiosenne), prócz nich oferujemy intensywne kursy letnie). Przeznaczone są dla osób o zbliżonym poziomie doświadczenia, które chcą rozwinąć określone umiejętności i wiedzę. Uczestnicy realizują program złożony ze zróżnicowanych ćwiczeń, uzupełnianych elementami teorii. Każde kolejne zajęcia bazują na wiedzy zdobytej na wcześniejszych. Zapewnia to wysoką efektywność nauki, ale oznacza też, że istotne jest regularne uczestnictwo w całości kursu (i odrabianie ewentualnych nieobecności), a dołączenie do już trwającego kursu jest możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach.
GRUPY OTWARTE trwają – z przerwami na święta i ferie – przez cały rok. Kładą akcent na zindywidualizowany tok nauki oraz inspirację płynącą z pracy w zróżnicowanej grupie. W ramach jednych zajęć uczą się zwykle osoby z różnym poziomem doświadczenia i realizujące zróżnicowane cele. Zajęcia te zapewniają większą elastyczność terminów niż Kursy Okresowe – pojedyncze nieobecności nie zaburzają mocno toku nauki, a też większe są możliwości ich odrobienia. Charakter zajęć umożliwia dołączenie do wybranej grupy w dowolnym momencie.
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE przewidziane są dla osób, które potrzebują większej elastyczności terminów niż jest to możliwe w Grupach Otwartych. W ich wypadku termin każdej lekcji ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Zajęcia te dają również możliwość pełnego dopasowania nauki do potrzeb danej osoby, a tym samym szerszy zakres tematów i większą możliwość dostosowania programu niż w pozostałych typach zajęć.
WARSZTATY TWÓRCZE trwające nie dłużej niż jeden weekend (zwykle – jeden dzień). Tematyką wykraczają często poza stricte plastyczne umiejętności, koncentrując się na psychologicznym aspekcie twórczości.

II. ZAJĘCIA DLA DZIECI

W przypadku osób niepełnoletnich rodzice zobowiązują się do przyprowadzenia dzieci nie wcześniej niż kwadrans przed zajęciami oraz odbioru nie później niż kwadrans po zakończeniu zajęć. Odstępstwa od tej zasady są możliwe za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
Uczestnikom zajęć dziecięcych zapewniamy opiekę na terenie pracowni. Samodzielne opuszczanie pracowni przez dziecko jest możliwe tylko przy pisemnej zgodzie rodzica.

III. KONSULTACJA WSTĘPNA

Osoby, które nie mają jasno sprecyzowanych oczekiwań odnośnie kierunku nauki zapraszamy na bezpłatną konsultację wstępną. Jest to okazja do omówienia celów i potrzeb przyszłego kursanta, a także – w przypadku osób posiadających już pewne doświadczenie – do omówienia dotychczasowych prac. Czas trwania konsultacji wstępnej to – w zależności od potrzeb danej osoby – od 30 do 60 min.

IV. POTRZEBNE MATERIAŁY

Zaopatrujemy kursantów w deski i podkładki pod prace, a także szmatki i pojemniki na wodę na potrzeby malarstwa; resztę materiałów – o ile w opisie warsztatu/kursu nie podano inaczej – należy przynosić samodzielnie. Do dyspozycji kursantów jest również pewna pula materiałów dyżurnych (ołówki, gumki, palety), jednak Crea nie gwarantuje ich dostępności. Każdy kurs wymaga innych materiałów; lista materiałów dla danego kursu umieszczona jest na podstronie z jego opisem.

V. ZAPISY I OPŁATY

Zapisanie osoby na listę następuje po zgłoszeniu chęci udziału w danej grupie, przesłaniu danych osobowych, potwierdzeniu dostępności miejsca oraz wniesieniu zaliczki lub opłaty za wybrany okres zajęć.
W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika opłata za niewykorzystane zajęcia pozostaje bezzwrotna.
W przypadku odwołania kursu przez szkołę opłata wraz z zaliczką jest zwracana.
Wnoszenie opłaty w dniu zajęć lub później jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim wypadku uczestnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty nawet jeżeli zrezygnuje z pojawienia się na zajęciach (żeby uniknąć opłaty rezygnację należy zgłosić najdalej do 13.00 dnia poprzedzającego zajęcia).
numer konta: 78 1140 2004 0000 3202 3887 8433
W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych:
IMIĘ I NAZWISKO KURSANTKI/KURSANTA
NAZWĘ KURSU I GRUPĘ (jeśli jest kilka do wyboru)
OKRES ZA KTÓRY PŁATNOŚĆ JEST UISZCZANA (datami, numerami zajęć – np. „zajęcia 1-6” lub numerem płatności – np. „rata 1 z 4”)

VI. NIEOBECNOŚCI

W przypadku KURSÓW OKRESOWYCH są trzy możliwości odrobienia zajęć:
jeśli równolegle działa kilka grup danego kursu można zrealizować ten sam temat w innej grupie (zwykle wszystkie grupy danego kursu realizują w jednym tygodniu ten sam temat).
większość tematów można również odrobić w skróconej formie w postaci 2-godzinnej lekcji indywidualnej. Koszt takiej lekcji to 80 zł, termin ustalany jest indywidualnie.
niektóre tematy można również odrobić w ramach Grup Otwartych na opisanych poniżej zasadach.
Odrabianie możliwe jest pod warunkiem dostępnego miejsca w grupie. O wykorzystaniu dostępnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Nieobecności z GRUP OTWARTYCH można odrobić przychodząc w ciągu trzech tygodni od nieobecności na zajęcia innej Grupy Otwartej lub innego kursu (po uzgodnieniu z prowadzącym).
Odrabianie możliwe jest pod warunkiem dostępnego miejsca w grupie. O wykorzystaniu dostępnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo skorzystania z wolnych miejsca mają osoby, które zgłoszą nieobecność najdalej do 13.00 dnia ją poprzedzającego.
W przypadku ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH zgłoszenie nieobecności z wyprzedzeniem, tj. do 13.00 dnia ją poprzedzającego oznacza anulowanie lekcji i zwrot wpłaty lub możliwość umówienia się na kolejny termin. Nieobecności zgłoszone później można odrobić jedynie w wyjątkowych przypadkach (decyzja prowadzącego zajęcia), w pozostałych wypadkach lekcja przepada (opłata nie zostaje zwrócona). W przypadku umówienia się na opłatę po lekcji i niezgłoszenia nieobecności z odpowiednim wyprzedzeniem, opłata wciąż obowiązuje.
Nieobecności na WARSZTATACH TWÓRCZYCH nie można odrabiać.

VII. ZNIŻKI

ZNIŻKA DLA ZNAJOMYCH – nowy uczeń powołujący się osobę, która była już na naszych zajęciach (lub innego nowego ucznia) otrzymuje 10% zniżki na wybrane zajęcia. Dodatkowo osoba podana jako polecający również otrzymuje 10% zniżkę na wybrany kurs w tym samym semestrze. Powołanie się na osobę wymaga podania przy zapisach – za zgodą tej osoby (w przypadku nieletnich uczestników – za zgodną rodziców) – jej imienia i nazwiska.
ZNIŻKA DLA AKTYWNYCH – opłata za drugie zajęcia odbywające się w tym samym tygodniu/tygodniach wynosi 60% normalnej ceny. Opłata za trzecie i kolejne zajęcia odbywajace się w tym samym tygodniu/tygodniach wynosi 20% normalnej ceny.
Zniżka ta dotyczy kursów okresowych oraz Grup Otwartych.
PROMOCJE SPECJALNE DLA FANÓW – dostępne dla osób, które są fanami naszej strony na facebooku. Są to promocje bądź zniżki o ograniczonym czasie trwania. Opis aktualnej zniżki specjalnej znajduje się na naszym fanpage’u w zakładce ‘Zniżki i Promocje’.
O ile nie napisano inaczej, zniżki nie kumulują się.

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zapisanie się na kurs lub warsztat jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Crea zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, o czym będzie informować na stronie www.crea-szkola.pl oraz w mailach do kursantów.
W całym lokalu oraz na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
Kursanci są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku. Po zajęciach należy:
odłożyć na miejsce deski i podkładki
usunąć wszelkie śmieci, ścinki, obierki z temperówki, ewentualne plamy z farb i wszelkie inne pozostałości tworzenia
opłukać wykorzystane szmatki, pojemniki na wodę, palety
umyć i odstawić na miejsce wykorzystane kubki oraz łyżeczki).
Należy korzystać z szatni przy wejściu (dotyczy to również zdjęcia lub zmiany obuwia).