fbpx

REGULAMIN SZKOŁY

wersja z 21.07.2020

I. RODZAJE ZAJĘĆ

Oferujemy zajęcia w pięciu trybach:
PRZYGOTOWANIE NA ASP (oraz inne uczelnie artystyczne) dopasowujemy indywidualnie do każdego uczestnika (jego poziomu wyjściowego, wybranej uczelni i kierunku oraz czasu pozostałego na przygotowanie). Najczęściej program przewidziany jest na 2-4 semestry i opiera się na udziale w wybranych Kursach Okresowych, Grupie Otwartej oraz pracach domowych. Wskazane jest rozpoczęcie przygotowań z początkiem semestru, choć w niektórych wypadkach możliwe jest też dołączenie w trakcie jego trwania.
KURSY OKRESOWE, podzielone na ZAJĘCIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH oraz KURSY PROFILOWANE odbywają się w układzie semestralnym (kursy zimowe oraz wiosenne), zwykle ze spotkaniami raz w tygodniu. Oprócz nich oferujemy intensywne kursy letnie. Program każdego kursu przygotowany jest z myślą o określonej tematyce oraz poziomie umiejętności i składa się ze zróżnicowanych ćwiczeń, uzupełnianych elementami teorii. Każde kolejne spotkanie bazują na wiedzy oraz umiejętnościach wyniesionych z poprzednich. Zapewnia to wysoką efektywność nauki, a zarazem oznacza, że istotne jest regularne uczestnictwo w całości kursu. Dołączenie do już trwającego kursu jest możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach.
GRUPY OTWARTE trwają – z przerwami na święta i ferie – przez cały rok. Kładą akcent na zindywidualizowany tok nauki oraz inspirację płynącą z pracy w zróżnicowanej grupie. Każdą grupę tworzą osoby z różnym poziomem doświadczenia i realizujące różne cele. Zajęcia te zapewniają większą elastyczność terminów niż Kursy Okresowe – pojedyncze nieobecności nie zaburzają mocno toku nauki, a też większe są możliwości ich odrobienia. W przypadku Grupy Otwartej możliwe jest dołączenie w dowolnym momencie semestru.
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE przewidziane są dla osób, które potrzebują większej elastyczności terminów niż jest to możliwe w Grupach Otwartych. Termin każdej lekcji ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Zajęcia te dają również możliwość pełnego dopasowania nauki do potrzeb danej osoby, a tym samym szerszy zakres tematów i większą możliwość dostosowania programu niż w pozostałych typach zajęć.
WARSZTATY TWÓRCZE trwające nie dłużej niż jeden weekend (zwykle – jeden dzień). Tematyką wykraczają często poza stricte plastyczne umiejętności, koncentrując się na psychologicznym aspekcie twórczości.

II. ZAJĘCIA DLA DZIECI

W przypadku osób niepełnoletnich rodzice zobowiązują się do przyprowadzenia dzieci nie wcześniej niż kwadrans przed zajęciami oraz odbioru nie później niż kwadrans po zakończeniu zajęć. Odstępstwa od tej zasady są możliwe za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
Uczestnikom zajęć dziecięcych zapewniamy opiekę na terenie pracowni. Samodzielne opuszczanie pracowni przez dziecko jest możliwe tylko przy pisemnej zgodzie rodzica.

III. KONSULTACJA WSTĘPNA I ZAJĘCIA PRÓBNE

Osoby dorosłe i nastolatki (14+), które nie mają jasno sprecyzowanych oczekiwań odnośnie kierunku nauki zapraszamy na bezpłatną konsultację wstępną. Jest to okazja do omówienia celów i potrzeb przyszłego kursanta, a także – w przypadku osób posiadających już pewne doświadczenie – do omówienia dotychczasowych prac. Czas trwania konsultacji wstępnej to – w zależności od potrzeb danej osoby – od 30 do 60 min.
W przypadku dzieci do 14 roku życia zwykle nie organizujemy konsultacji, natomiast przy zajęciach dziecięcych możliwy jest zapis na pojedyncze spotkanie (w przypadku decyzji o kontynuacji – uzupełnia się wpłatę do kwoty za wybrany okres).

IV. POTRZEBNE MATERIAŁY

Zaopatrujemy kursantów w deski i podkładki pod prace, a także szmatki i pojemniki na wodę na potrzeby malarstwa; resztę materiałów – o ile w opisie warsztatu/kursu nie podano inaczej – należy przynosić samodzielnie. Do dyspozycji kursantów jest również pewna pula materiałów dyżurnych (ołówki, gumki, palety), jednak nie gwarantujemy ich dostępności. Każdy kurs wymaga innych materiałów; lista dla danego kursu umieszczona jest na podstronie z jego opisem.

V. ZAPISY I OPŁATY

Zapisanie osoby na listę następuje po zgłoszeniu chęci udziału w danej grupie, przesłaniu danych osobowych, potwierdzeniu dostępności miejsca oraz wniesieniu zaliczki lub opłaty za wybrany okres zajęć.
W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika opłata za niewykorzystane zajęcia pozostaje bezzwrotna.
W przypadku odwołania kursu przez szkołę opłata wraz z zaliczką jest zwracana.
Wnoszenie opłaty w dniu zajęć lub później jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim wypadku uczestnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty nawet jeżeli zrezygnuje z pojawienia się na zajęciach (żeby uniknąć opłaty rezygnację należy zgłosić najdalej do 13.00 dnia poprzedzającego zajęcia).
numer konta: 78 1140 2004 0000 3802 7400 8144
W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych:
IMIĘ I NAZWISKO KURSANTKI/KURSANTA
NAZWĘ KURSU I GRUPĘ (jeśli jest kilka do wyboru)
OKRES ZA KTÓRY PŁATNOŚĆ JEST UISZCZANA (datami, numerami zajęć – np. „zajęcia 1-8”)

W przypadku zapisów na semestr zimowy opłaty przyjmujemy w formie zaliczki (wysokość zaliczki zależy od zajęć i planowanego rozkładu płatności – dokładne informacje przy zgłoszeniu). W tytule przelewu należy wtedy uwzględnić dopisek „ZALICZKA”.

Przy wpłacaniu zaliczki, resztę opłaty należy uzupełnić najdalej przed drugimi zajęciami.

VI. NIEOBECNOŚCI

W przypadku KURSÓW OKRESOWYCH są trzy możliwości odrobienia zajęć:
jeśli równolegle działa kilka grup danego kursu można zrealizować ten sam temat w innej grupie (zwykle wszystkie grupy danego kursu realizują w jednym tygodniu ten sam temat).
większość tematów można również odrobić w skróconej formie w postaci 2-godzinnej lekcji indywidualnej. Koszt takiej lekcji to 90 zł, termin ustalany jest indywidualnie.
niektóre tematy można również odrobić w ramach Grupy Otwartej na opisanych poniżej zasadach.
Odrabianie możliwe jest pod warunkiem dostępnego miejsca w grupie. O wykorzystaniu dostępnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Nieobecności z GRUPY OTWARTEJ można odrobić przychodząc w ciągu trzech tygodni od nieobecności na zajęcia innej Grupy Otwartej lub – po uzgodnieniu z prowadzącym – innego kursu.
Odrabianie możliwe jest pod warunkiem dostępnego miejsca w grupie. O wykorzystaniu dostępnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo skorzystania z wolnych miejsca mają osoby, które zgłoszą nieobecność najdalej do 13.00 dnia ją poprzedzającego.
W przypadku ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH zgłoszenie nieobecności z wyprzedzeniem, tj. do 13.00 dnia ją poprzedzającego oznacza anulowanie lekcji i zwrot wpłaty lub możliwość umówienia się na kolejny termin. Nieobecności zgłoszone później można odrobić jedynie w wyjątkowych przypadkach (decyzja prowadzącego zajęcia), w pozostałych wypadkach lekcja przepada (opłata nie zostaje zwrócona). W przypadku umówienia się na opłatę po lekcji i niezgłoszenia nieobecności z odpowiednim wyprzedzeniem, opłata wciąż obowiązuje.
Nieobecności na WARSZTATACH TWÓRCZYCH nie można odrabiać.

VII. DZIAŁANIE SZKOŁY W WARUNKACH PANDEMII ORAZ W SYTUACJI SIŁY WYŻSZEJ

Crea wprowadza dodatkowe przepisy sanitarne oraz związane z dystansem społecznym, wynikające z zaleceń Ministerstwa Rozwoju dla branży szkoleniowej oraz obowiązujących ogólnych przepisów.
Uczestnicy zobowiązują się do zapoznania się z tymi przepisami (dostępne w osobnym pliku pod tym adresem: https://www.crea-szkola.pl/zapisz-sie/covid/) oraz przestrzegania ich. Wspomniane przepisy są nadrzędne względem Postanowień Ogólnych (pkt IX regulamin).
Jeśli będzie to konieczne, przepisy te mogą ulec zmianie – uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie poinformowani mailem.
Jeśli będzie to konieczne, część lub wszystkie zajęcia mogą zostać przeniesione w tryb zdalny (online). Uczestnicy, którzy nie mogą lub nie chcą brać udziału w takiej formie zajęć, mają możliwość odrobienia spotkań zdalnych w późniejszym terminie (w przypadku niektórych kursów – wszystkich spotkań pozostałych do końca semestru, niezależnie od ich formy).
Przeniesione w ten sposób zajęcia można zrealizować w tym samym semestrze, następnym lub jeszcze kolejnym – w zależności od decyzji uczestnika i dostępności zajęć.
Jeśli w skutek wprowadzonych przepisów ogólnych, niezależnych od szkoły lub działania siły wyższej zmieni się termin lub forma zajęć, uczestnicy mogą też zdecydować się na rezygnację z zajęć. W takim wypadku przysługuje im zwrot opłaty za niezrealizowane zajęcia w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od zaistnienia zmiany.

VIII. ZNIŻKI

ZNIŻKA ZA POLECENIE – nowy uczeń powołujący się osobę, która była już na naszych zajęciach (lub innego nowego ucznia) otrzymuje 10% zniżki na wybrane zajęcia. Dodatkowo osoba podana jako polecający również otrzymuje 10% zniżkę na wybrany kurs w tym samym semestrze. Powołanie się na osobę wymaga podania przy zapisach – za zgodą tej osoby (w przypadku nieletnich uczestników – za zgodną rodziców) – jej imienia i nazwiska.
ZNIŻKA I BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA AKTYWNYCH – opłata za drugie zajęcia odbywające się w tym samym tygodniu/tygodniach wynosi 60% normalnej ceny. W przypadku zajęć o różnej liczbie godzin zniżka dotyczy krótszych spotkań.
Oprócz tego osoby, które są zapisane na dwa kursy równolegle, mogą bezpłatnie uczestniczyć także w innych zajęciach (w miarę dostępnych miejsc).
Zniżka ta dotyczy Kursów Okresowych oraz Grup Otwartych.
ZNIŻKA DLA STAŁYCH UCZNIÓW – osoby, które ukończyły przynajmniej dwa pełne kursy mogą skorzystać ze specjalnej zniżki na kolejne – jej wysokość ustalamy indywidualnie, w zależności od ilości odbytych godzin zajęć.
Zniżkę tę można łączyć ze Zniżką za Polecenie. Jeden semestr Przygotowania na ASP liczy się jako jeden pełny kurs.
O ile nie napisano inaczej, zniżki nie kumulują się.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zapisanie się na kurs lub warsztat jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Crea zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, o czym będzie informować na stronie www.crea-szkola.pl oraz w mailach do kursantów.
W całym lokalu oraz na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
Kursanci są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku. Po zajęciach należy:
odłożyć na miejsce deski i podkładki
usunąć wszelkie śmieci, ścinki, obierki z temperówki, ewentualne plamy z farb i wszelkie inne pozostałości tworzenia
opłukać wykorzystane szmatki, pojemniki na wodę, palety (wszelkie przybory malarskie należy umyć w zlewie kuchennym, nie używamy do tego celu łazienki)
umyć i odstawić na miejsce wykorzystane kubki oraz łyżeczki.
Należy korzystać z szatni przy wejściu (dotyczy to również zdjęcia lub zmiany obuwia).